Urkund, Nils Thuresson-stipendiet

 

I augusti 2018 beslutade klubben att lägga ner stipendiet, för att kunna satsa på annat samhällsinriktat stöd.

URKUND för ett årligt stipendium i Värmdö Skärgårds Rotaryklubb, kallat ”Nils Thuressons Rotarystipendium”

Stipendiet instiftades 1990. Urkunden fastställdes 1992 och föreligger nu i detta utförande efter ändringar antagna i juni 2003. 

Stipendiet har fått namnet ”Nils Thuressons Rotarystipendium” och det instiftades under klubbens första verksamhetsår 1990. Medel till stipendiet genereras fortlöpande genom att medlemmar och gäster erlägger ett överpris för frukosten vid varje veckomöte med 10 kronor. Beloppet kan höjas, men inte sänkas, om klubben så beslutar.

De insamlade medlen används också till att betala ev. föredragshållares frukost liksom priset i det veckolotteri som anordnas vid varje veckomöte. Övriga kostnader som uppkommer i direkt anslutning till frukostmöten, såsom hyra av film, video eller liknande kan också betalas av dessa medel. Medel ur fonden får däremot inte användas för att betala andra slags kostnader än de nu angivna. Influtna medel skall förvaltas räntebärande och avskilda från den övriga Rotaryverksamheten. En av klubben särskilt utsedd person (frukostkassören) skall ansvara för medlens inkassering, utbetalning och redovisning. Frukostkassören redovisar periodvis, genom kassaförvaltaren, fondens ställning till styrelsen. Fonden redovisas under en separat rubrik i årsredovisningens resultat- och balansräkning.

Fonden skall också årligen generera ett stipendium om 10.000 kronor. Beloppet kan höjas, men inte sänkas, om klubben så beslutar. Uppstår därvid ett överskott, kan detta efter förslag från styrelsen användas på sätt som beslutas vid ordinarie klubbmöte. Företrädesvis bör överskottet därvid användas som tillfällig förstärkning av befintliga rotarystipendier.

Nils Thuressons Rotarystipendium skall utdelas årligen i juni till en förtjänt person med direkt anknytning till Värmdö kommun. Stipendiet kan inte delas och heller inte tilldelas annan än fysisk person.

Senast i mars varje år skall klubbens styrelse föreslå klubben inriktningen för årets stipendium liksom de statuter som skall ligga till grund för årets val av stipendiat. Styrelsen skall samtidigt också föreslå juryns sammansättning. Denna jury skall bestå av fyra personer, varav två utses bland klubbens medlemmar. En av dessa utses av styrelsen till ordförande i juryn och har utslagsröst vid lika röstetal i en eventuell omröstning.

Om styrelsen underlåter att senast under mars månad föreslå inriktning för stipendiet, eller beslut därom ej fattats av klubben senast 15 april, skall stipendiet istället utdelas som ett musikstipendium under detta rotaryår.

Stiftelsens urkund upprättades ursprungligen under våren 1992, sedan viss erfarenhet vunnits efter två utdelningstillfällen. Urkunden godkändes då av instiftaren Nils Thuresson och antogs därefter vid klubbens veckomöte den 26 juni 1992. Denna urkund har sedan förändrats genom beredning i styrelsen under våren 2003 och efter godkännande av instiftaren genom påtecknande nedan, beslutats vid klubbens veckomöte den 13 juni 2003.

Värmdö den 13 juni 2003

Lars Bengtsson                                                                                                           Nils Thuresson
President i Värmdö Skärgårds Rotaryklubb

Sorry, the comment form is closed at this time.