Urkund, John-Erik Franzéns Rotarystipendium

 

Urkund för stipendium i Värmdö Skärgårds Rotaryklubb.

Stipendiet kallas John-Erik Franzéns Rotarystipendium och är stiftat i januari 1993.

Klubbens hedersmedlem, konstprofessorn John-Erik Franzén har skapat en litografi ”Från Stora Nassa”. Denna har tryckts upp i 200 exemplar, av vilka 190 exemplar skall bringa inkomster till klubben. Litografierna säljs till medlemmarna en speciell RC upplaga om 45 exemplar för ett något lägre pris än de resterande bilderna som säljs externt. Intäkterna tillfaller klubben, som betalar kostnaderna för projektets genomförande.

Medlen som inkommer vid en försäljning av hela upplagan, efter att kostnaderna till fullo har täckts, beräknas uppgå till 175 000 kronor. Medlen, som inflyter löpande i takt med försäljningen, skall insättas på ett speciellt bankkonto, så räntebärande som möjligt, kallat John-Erik Franzéns fond. Denna urkund stipulerar fondens förvaltning.

Fonden tecknas av funktionärer i klubben i enlighet med andra förvaltade medel. Redovisning av fonden sker genom kassaförvaltaren. Fonden kan när den nått 100 000 kr förvaltas i annan form än bankkonto. Dock får fonden ej ha form av riskkapital. Fonden redovisas under en separat rubrik i balans- och resultaträkningarna vid årsredovisningen.

Fondens avkastning skall utdelas årligen i form av ett John-Erik Franzén stipendium. Fondens medel skall förbli intakta med hänsyn tagen till inflation. Därefter beräknas avkastningen.

Stipendiet utdelas första gången när avkastningen överstiger 10 000 kr.

John-Erik Franzéns Rotary-stipendium skall utdelas i september månad. Stipendiet utdelas till en konstnär, målare, grafiker eller skulptör, boende eller verksam inom Värmdö kommuns gränser. Stipendiet kan ej delas.

Stipendiaten väljs av en jury bestående av tre personer förutom John-Erik Franzén om han har möjlighet att deltaga i jury arbetet. Vid eventuell omröstning och lika röstetal har John-Erik Franzén utslagsröst.

Underlåter klubben av någon anledning att utdela stipendiet har John-Erik Franzén rätt att själv välja stipendiat och dela ut stipendiet. I den händelse klubben av någon anledning ej längre kan förvalta fonden skall den övergå till Gustavsbergs Konstförening, som är informerade och förklarat sig beredda att följa denna urkund.

Om ej heller de kan förvalta fonden skall den i sin helhet i första hand tillfalla Konstakademin och om den ej åtar sig förvaltning, Rotary International. Dessa kan själva stipulera reglerna för hur fonden skall förvaltas men den skall fortsatt bära namnet John-Erik Franzéns Rotaryfond.

Urkunden har godkänts av John-Erik Franzén och har antagits vid ordinarie veckomöte i Värmdö Skärgård RK. Anteckning om dess antagande har gjorts i mötesprotokoll.

Värmdö i januari 1993
Värmdö Skärgård RK

Leif B Axelsson
Charterpresident

Se stipendiaterna!

Sorry, the comment form is closed at this time.